Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kvalitetssäkring och ledningssystem

Läkarhus Kyrkbyn AB har ett systematiskt kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering och interna revisioner. Vi strävar efter att ledningssystemet skall vara ett stöd för våra medarbetare att hålla en hög kvalitet i sitt arbete. Vår medarbetarna får support och kan lämna förslag och synpunkter, så att vi kan förbättra och utveckla vårt ledningssystem.

Läkarhus Kyrkbyn ska som vårdgivare och medicinsk ansvarig läkare MAL erbjuda professionell medicinskt kunnande av engagerad, kompetent och erfaren sjukvårdspersonal där individens behov sätts i centrum.

Vår medarbetare går igenom sina avvikelser på APT möten. Vi genomför minst en gång per år en internrevision på Läkarhus Kyrkbyn. Vår MAL går igenom hur mottagningen följer rutiner, processer och hur man arbetar med avvikelser, risk-och händelseanalyser och förbättringsarbete internrevision utgör grund för förbättringsarbete på vårdcentralen.
All verksamhet som bedrivs vid Läkarhus Kyrkbyn skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla som arbetar inom Läkarhus Kyrkbyn medverkar aktivt till att åstadkomma en högkvalitativ hälso- och sjukvård som inger förtroende och trygghet hos uppdragsgivare och patienter.
Vi är en vårdcentral i Kyrkbyn i Göteborg.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Kvalitetssäkring och Ledningssystem
© Copyright 2018 - lhkb - All Rights Reserved
HEM

Created by WebByAnnie.com

pencilmap-markerphone