Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Läkarhus Kyrkbyns erbjuder

    A - Vi erbjuder vaccinering enligt Västra Götalandsregionens prioriteringsordning.
          
Fas 1

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:
• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
• Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.


Fas 2

Den andra fasen innefattar följande grupper:
• Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
• Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
• Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
• Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
• Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
• Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.


Fas 3:

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
• Personer i åldern 60–64 år.
• Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
• Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes typ 1 och typ 2.
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
• Downs syndrom.


Fas 4:
I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Vårdcentralen kommer att kontakta våra övriga listade patienter över 65 år via telefon de kommande veckorna för tidsbokning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    B -  Covid-19 provtagning Tisdag & Torsdag Kl. 15:00 - 16:00. 

           Boka själv via 1177.se eller ring för tidsbokning

           Provtagning Covid-19: Prover tas på BAKSIDAN av vårdcentralen (Ej från huvudentrén).


   C - Covid-19 antikroppstest Måndag & Onsdag Kl. 15:00-16:00.


Från och med den 1 april kan du inte själv boka ett antikroppstest
   
Från och med 1 april 2021 kommer antikroppstest endast genomföras efter medicinsk bedömning. Detta gäller även för personal inom vård- och omsorg. Barn testas heller inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt.

Den nya rutinen innebär att du inte längre själv kan boka tid för antikroppstest. Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Västra Götalandsregionen kan återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

Patienter med feber, förkylning och influensaliknande symtom hänvisar vi strikt till att kontakta oss på telefon:
031-39 39 800.


Vi är en vårdcentral i Kyrkbyn i Göteborg.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Kvalitetssäkring och Ledningssystem
© Copyright 2018 - lhkb - All Rights Reserved
HEM

Created by WebByAnnie.com

pencilmap-markerphone